SM7CZL

 

 

Välkommen till SM7CZL/7S7Z

 

 

SM7CZL SM3CZL OZ6TN W9 / SM7CZL
7S7Z Radioaktiv    

 

Vad är en Sändareamatör?

En fysisk person som för sitt nöjes skull bedriver radiotelegrafi, radiotelefoni eller sändning och mottagning av digitala kommunikations slag på av myndigheterna upplåtna frekvenser.  En Sändareamatör har avlagt godkända prov och erhållit ett certifikat som bevis på att hon eller han har tillräckliga kunskaper inom radioteknik, ellära samt har kännedom om reglementen och trafikmetoder. Tidigare krävdes även kunskaper i morsetelegrafering men detta krav har numera tagits bort. Prov avläggs inför auktoriserade provförrättare läs mera på SSA.se.

Vem kan bli Sändareamatör ?

Det kan vem som helst som avlagt godkänt prov. Någon åldersgräns finns inte.

Vad menas med olika moder (" modes ") ?

Förutom telegrafi och telefoni, som de flesta känner till, kommunicerar sändareamatörer även med digitala trafiksätt med hjälp av datorer som kopplats samman med radioutrustningen. Som exempel kan nämnas sändning och mottagning av bilder, RTTY, PSK, Amtor, Packet m.fl. Här använder man datorn med dess ljudkort och för ändamålet speciellt framtagna datorprogram. På höga frekvenser använder man ibland månen som reflektor ( sk. " moon bounce "   månstuds). Via Internet kan sändareamatörerna från ett ställe t.ex. fjärrstyra radiostationer, som byggts upp på för radiokommunikation lämpliga ställen, från en helt annan plats vilken som helst i världen.

Radioamatörens Hederskod.

Radioamatören är en " gentleman ". Hon eller han använder aldrig sin station för sitt eget nöjes skull på ett sådant sätt att nöjet för andra amatörer generas. Hon eller han verkar inom ramen för de lagar och förordningar som reglerar amatörradioverksamheten.

Radioamatören är lojal. Hon eller han kan, om så påkallas vid speciella situationer, ställa sig själv och sin radioutrustning till myndigheters förfogande.

Radioamatören är progressiv. Hon eller han tillser att amatörradiostationen alltid är på topp sett ur ett tekniskt perspektiv. Handhavandet av stationen sker alltid på ett korrekt sätt och enligt vedertagen praxis. 

Radioamatören är vänlig. Sänder långsam telegrafi och tålmodigt när så önskas, ger vänliga råd och synpunkter till nya amatörer, löser eventuella störningsproblem med grannar på ett vänligt och professionellt sätt. Allt detta år kännetecken på god " Amateur Radio Spirit ".

Radioamatören är balanserad. Hon eller han betraktar amatörradio som en hobby som aldrig får gå ut över amatörens skyldigheter till sitt hem, jobb, skola eller samhället.

Radioamatören är patriot. Hon eller hans amatörradiostation är alltid beredd att hjälpa till om landets myndigheter så skulle önska. 

Saxat med fri översättning från ARRL:s handbok utgiven 1960. 

 

  besöksräknare

Mail till webmaster

Tillbaka